Půjčovní řád

1. Předmět smlouvy /věc/ lze dočasně pronajmout osobám na základě předloženého platného občanského průkazu a peněžité zálohy, která bude po ukončení dočasného nájmu věci v plné výši vrácena.

2. Pronajímatel je oprávněn dočasný nájem odmítnout bez udání důvodu.

3. Věc se pronajímá na dobu dohodnutou ve smlouvě.

4. Cena nájmu je cenou smluvní a je uvedena v platném ceníku.

5. Vratná kauce se stanovuje dle hodnoty půjčeného zboží.

6. Při poškození věci je nájemce povinen uhradit její opravu na místě. Cena
    je stanovena dohodou.

    Při ztrátě nebo odcizení věci je nájemce povinen uhradit zůstatkovou cenu,
    a to i v případě poškození, které by znemožnilo další užívání, a to na místě.

7. Při nedodržení termínu vrácení věcí nájemce zaplatí smluvní pokutu, a to
    ve výši půjčovného dle ceníku za každý započatý den. Při vrácení věci před dohodnutým

   termínem se finanční částka za zbytek nájmu nevrací.

8. Půjčovné je splatné předem.

9. Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčené zboží pouze pro vlastní potřebu.

10. Nájemce je povinen si řádně překontrolovat půjčené zboží.

11. Lyžařské vázání je seřízeno jen dle převodní tabulky. Pro větší bezpečnost doporučujeme

     seřízení ve specializovaných lyžařských servisech na speciálních seřizovacích strojích,
     kde Vám vytisknou příslušný doklad o seřízení.

 

Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

 

Ve vlastním zájmu vyžadujte potvrzení o vrácení vypůjčeného materiálů.